Oferty zatrudnienia


OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

SPECJALISTA D/S TECHNICZNYCH


 

1. Wymagania niezbędne:

 1. Ukończone: studia I i II stopień inżynierii środowiska.

 2. Znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego, prawa wodnego, ustawy o zamówieniach publicznych oraz wymogów formalno-prawnych związanych z działalnością inwestycyjną

2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość czytania dokumentacji technicznej i schematów rysunków technicznych,

 2. obsługa komputera – Microsoft OFFICE, AutoCAD, GIS,

 3. prawo jazdy kat. „B”

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. przyjmowanie wniosków oraz opracowywanie warunków technicznych włączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

2. przyjmowanie wniosków oraz opracowanie opinii w sprawie zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków do działki budowlanej,

3. opracowywanie warunków montażu dodatkowego wodomierza dla ustalenia ilości bezpowrotnie zużytej wody,

4. uzgadnianie dokumentacji projektowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,

5. załatwienie spraw formalnych i administracyjnych dla przyjętych do realizacji zadań inwestycyjnych,

6. kosztorysowanie robót i usług,

7. planowanie i organizacja prac brygady monterów wodociągowo-kanalizacyjnych,

8. kontrola, koordynacja i nadzór nad pracą pracowników działu wodociągowo- kanalizacyjnego,

9. kierowanie robotami przy realizacji inwestycji w zakresie budowy sieci wodociągowych kanalizacyjnych,

10. wdrożenie i obsługa systemu GIS,

11. Udział w odbiorach technicznych robót w zakresie sieci i urządzeń wod-kan,

12. Aktualizacja pozwoleń wodnoprawnych, aktualizacja stref ochrony sanitarnej, analiza badan hydrogeologicznych i jakości produkowanej wody.

4. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys(CV),

 2. list motywacyjny,

 3. dokumenty poświadczające wykształcenie,

 4. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.


 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Wymagane dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.10.2021 roku do godz. 11.00 w siedzibie GZGWiK Mierzęcice, ul. Wolności 133 (sekretariat) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na stanowisko specjalista ds. technicznych" lub drogą elektroniczną na adres: gzgwik@mierzecice.pl.

 2. Oferty, które wpłyną do Zakładu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 3. GZGWiK w Mierzęcicach zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami. O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 1. Informacje dodatkowe:

 1. Niniejsze ogłoszenie opublikowano na stronie BIP GZGWiK w Mierzęcicach oraz umieszczono na tablicy informacyjnej GZGWiK w Mierzęcicach,

 2. Informacja o wyborze osoby na stanowisko inkasenta zostanie ogłoszona na tablicy informacyjnej w siedzibie GZGWiK w Mierzęcicach oraz na stronie GZGWiK w Mierzęcicach.

Informacja o ochronie danych osobowych (realizacja Artykułu 13 RODO):

 

 1. administratorem danych jest jest Gminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach dalej ADO,

 2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iodo@marwikpoland.pl

 3. dane osobowe są przetwarzane na podstawie Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, a celem ich przetwarzania jest prowadzenie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 4. dane mogą być udostępnione podmiotom obsługującym administratora lub jego podwykonawcom.

 5. dokumenty z danymi osobowymi otrzymane od kandydata będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od momentu ich złożenia i będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji.

 6. Gminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach informuje, że posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 7. żądanie wprowadzenia zmian lub usunięcia nie będzie miało zastosowania (w szczególności) w przypadku konieczności wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz do celów archiwalnych w interesie publicznym.

 8. dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

   

Początek formularza

Dół formularza


 

 

 

Informacja wytworzona przez:
Łukasz Hyla
email: l.hyla@gzgwik.mierzecice.pl tel.:32 288 70 53
, w dniu:  21‑01‑2021 12:26:47
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukasz Hyla
email: l.hyla@gzgwik.mierzecice.pl tel.:32 288 70 53
, w dniu:  21‑01‑2021 12:26:47
Data ostatniej aktualizacji:
13‑10‑2021 15:15:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie